Адыгэхэмрэ ахэм я хабзэхэмрэ. Е 8-нэ – е 11-нэ классхэм папщIэ

Адыгэхэмрэ ахэм я хабзэхэмрэ. Е 8-нэ - е 11-нэ классхэм папщIэ

Адыгэхэмрэ ахэм я хабзэхэмрэ. Е 8-нэ - е 11-нэ классхэм папщIэ

Шэрждэс Алий & Хьэкъун Мухьэмэд (yazar)
kategoriler: , , ,
Yıl: 2000 | Yayıncı: РИПО Адыгея | Yayın Yeri: Мейкъуапэ | Dil: Çerkesçe