Diğer Ortadoğu Ülkeleri

Diğer Orta Doğu Ülkeleri’nde Yaşayan Çerkesler

1864 sonrası oluşan modern Çerkes diasporalarının yanısıra ikinci bir Çerkes diaspora grubu ise, ataları 19. Yüzyılın çok öncesinde, özellikle 13 ve 16. Yüzyıllar arasında Mısır’da varolan bir Türk – Çerkes Devleti olan Memluk İmparatorluğu döneminde Mısır, Libya, Lübnan gibi ülkelere giden Çerkes Memlükleri ve onlarla ilintili yada akraba olan grupların torunlarıdır.

Mısır Memlükleri’yle direk ilintili olmasa da 17. Yüzyılda İran’a yerleştirilen Çerkeslerin torunları da bu kategoride ele alınabilir. Memlük Çerkesleri ve onların bugünkü nesilleri özellikle Mısır ve Libya tarihinde hem geçmişte hem de yakın tarihte önemli roller oynamışlardır.

Lübnan, Libya ve Irak’taki Çerkesler son 20-30 yılda yeniden kimliklenme sürecine girmiş, toplumsal organizasyonlar kurup kendi kimlikleri etrafında örgütlenmeye başlamışlardır. Hem diğer diaspora gruplarıyla iletişime geçmeye başlamışlar hem de anavatandaki Çerkes cumhuriyetleri ile resmi ve yarı resmi ilişkiler kurarak Çerkesçe eğitimi, Çerkesya üniversitelerinde öğrenci kontenjanı edinme ve ticari bağlantılar kurma yolunda gelişmeler kaydetmişlerdir.