Адыгэбзэ. Псэлъэбзэр зэрыухуарэ зэрылажьэр макъ лъабжэкIэ къэзыIуатэ тхылъ II

Адыгэбзэ. Псэлъэбзэр зэрыухуарэ зэрылажьэр макъ лъабжэкIэ къэзыIуатэ тхылъ II

Адыгэбзэ. Псэлъэбзэр зэрыухуарэ зэрылажьэр макъ лъабжэкIэ къэзыIуатэ тхылъ II

Бер Хьикмет (yazar)
kategoriler: , ,
Yıl: 2014 | Yayıncı: | Yayın Yeri: Ankara | Dil: Çerkesçe