КъурIэнымрэ КъурIэным и Iэятхэм я мыгIэнэмрэ адыгэбзэкIэ (къэбердей)

КъурIэнымрэ КъурIэным и Iэятхэм я мыгIэнэмрэ адыгэбзэкIэ (къэбердей)

КъурIэнымрэ КъурIэным и Iэятхэм я мыгIэнэмрэ адыгэбзэкIэ (къэбердей)

Хъуажь Мухьэмэд, Болий Мустафа, Нало Заур (зэзыдзэкIахэр) (yazar)
kategoriler: , ,
Yıl: 2001 | Yayıncı: | Yayın Yeri: | Dil: Çerkesçe